Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua hàng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua hàng 

Bước 1 : Truy cập trang web https://chothicong.com/

Bước 2 : Click vào mục Đăng ký ở góc trên bên phải.

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào bảng đăng ký.

  • Mã giới thiệu: Nhập mã giới thiệu nếu có
  • Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành đăng ký tài khoản mua hàng
  • Quận huyện: Chọn Quận huyện đăng ký tài khoản mua hàng
  • Họ và tên: Nhập họ và tên người dùng đăng ký mua hàng
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại mới, chưa được dùng để đăng ký tài khoản Chợ thi công trước đó.
  • Email: Nhập email mới, chưa được dùng để đăng ký tài khoản Chợ thi công trước đó.
  • Mật khẩu: phải dài từ 8-16 kí tự, bao gồm 1 chữ viết hoa và 1 chữ viết thường

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu bạn chọn Đồng ý chính sách của Chợ thi công và bấm vào ĐĂNG KÝ. Đến đây bạn đã tạo thành công 1 tài khoản Chợ thi công rồi.