Hướng dẫn đăng ký tài khoản bán hàng

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web Chothicong.com > Chọn Người bán hàng.
 • Chọn đăng ký shop > Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào bảng đăng ký..
 • Nhập Họ và tên :Nhập họ và tên người dùng đăng ký shop.
 • Nhập Số điện thoại : Nhập số điện thoại mới, chưa được dùng để đăng ký tài khoản Chợ thi công trước đó.
 • Nhập Email :Nhập email mới, chưa được dùng để đăng ký tài khoản Chợ thi công trước đó.
 • Nhập Mật Khẩu :phải dài từ 8-16 kí tự, bao gồm 1 chữ viết hoa và 1 chữ viết thường
 • Nhập Tên Shop : Nhập tên của shop của đăng ký.
 • Nhập Số điện thoại :Nhập số điện thoại mới của shop, chưa được dùng để đăng ký tài khoản Chợ thi công trước đó.
 • Chọn Danh mục hàng hóa : Chọn danh mục hàng hóa shop bán
 • Nhập Tỉnh thành : Nhập tỉnh thành mở shop
 • Nhập Quận huyện : Nhập Quận huyện mở shop
 • Nhập Địa chỉ : Nhập địa chỉ cụ thể mở shop
 • Nhập Giới thiệu : Nhập thông tin giới thiệu về shop
 • Chọn đăng ký gian hàng : Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ kiểm tra và duyệt shop của bạn
 • Để cập nhật thông tin tài khoản, chọn Cấu hình chung.
 • Để thay đổi giao diện của Shop, chọn mục Hồ sơ cá nhân.
 • Để thay đổi ảnh đại diện Shop, chọn Ảnh đại diện.
 • Để thay đổi ảnh bìa Shop, chọn  Ảnh bìa.
 • Để thay đổi tên Shop, nhập tên vào mục Tên của bạn.
 • Để thay đổi địa chỉ nhận & trả hàng, chọn mục Địa chỉ > Chọn  Địa chỉ mới.
 • Để thêm tài khoản ngân hàng, chọn mục Tài khoản ngâ hàng > Chọn Thêm tài khoản ngân hàng.
 •  Chọn Tên ngân hàng > Nhập Số tài khoản >  Chọn Chi nhánh > Chọn Chủ tài khoản
 • Để thay đổi mật khẩu, chọn mục Đổi mật khẩu > Nhập mật khẩu cũ > Mật khẩu mới > Nhập lại mật khẩu mới > Đổi mật khẩu.